Onthulling borstbeeld Gilles Villeneuve

Genk, 8 mei 2023

8 mei 1982 – 8 mei 2023: 41 jaar later, Gilles leeft nog steeds in onze gedachten. (een beetje Modena naar Zolder)

In de F1-geschiedenis zijn er tal van piloten die door het noodlot van ons zijn heengegaan. Doch weinigen die zo gegrift staan in ons geheugen en waarvan wij jaar in, jaar uit ons blijven aan herinneren. Wij denken dan onder andere aan Ayrton Senna, in 2024 zal het 30 jaar zijn dat hij ons verlaten heeft.

Maar een bijzondere plek van al de overleden piloten heeft zeker Gilles Villeneuve. Is het omdat hij voor Ferrari reed? Is het voor zijn adembenemende inhaalacties, zijn eerlijkheid of zijn verlangen om op elk moment van zijn leven uit te blinken? We weten het niet. Maar er gaat geen jaar voorbij of wij denken aan de Canadese piloot, zeker op deze dag.

Het gebeurde allemaal op deze plek van het Circuit Zolder. Het noodlot sloeg toe, een misverstand misschien, wie zal het zeggen. De toen net opgerichte Ferrari Fans Club uit Genk nam het initiatief om op deze plek een herdenkingsmoment te houden. Jaarlijks gedurende 25 jaar, nadien met tussenpauzes. Maar de gedachte bleef onaangeroerd. Gilles leeft nog steeds in onze harten of zoals ze in Italië zo mooi kunnen zeggen: IK HEB DE VILLENEUVE KOORTS.

Afgelopen jaar bezocht ons tijdens de 40ste herdenking een Italiaans gezelschap van Gilles fans van het eerste uur. Dit bracht mij in contact met de kunstenaar Alessandro Rasponi uit Modena. Een jonge artiest die een zwakte heeft voor de Braziliaanse piloot Ayrton Senna. Hij was namelijk te jong om iets op te nemen over Gilles. Maar gaandeweg liet hij zich ook inspireren door de passie voor Gilles. Tijdens onze ontmoeting van afgelopen zomer was hij zo onder de indruk van hetgeen wij hier in België hadden gerealiseerd voor de Ferrari-piloot. Hij besloot om ons een door hem gerealiseerde borstbeeld van Gilles Villeneuve te schenken. Mocht je ooit op reis naar Modena gaan, een identiek beeld staat in het Park Enzo Ferrari, tussen Nuvolari, Ascari, Schumacher, ook allen door Rasponi gemaakt.

Bij terugkomst besloot ik samen met het huidig bestuur van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium om het beeld te laten plaatsen bij de gedenksteen van Gilles dat in 2002 werd ingehuldigd. En het is dat beeld van Gilles dat wij nu gaan onthullen.

Vooraleer wij verder gaan wil ik namens ons Bestuur, iedereen bedanken voor uw aanwezigheid, in het bijzonder de verantwoordelijken van het Circuit Zolder en zeker de Italiaanse delegatie hier aanwezig onder leiding van Alessandro Troiani (die 2 prachtige boeken heeft geschreven over zijn reizen naar Zolder) en de kunstenaar Alessandro Rasponi.

Bedankt iedereen. Eviva Gilles, Forza Ferrari

_______________________________________________________________________

Genk, 8 maggio 2023

8 maggio 1982 – 8 maggio 2023: 41 anni dopo, Gilles vive ancora nei nostri pensieri. (un po’ di Modena a Zolder)

Nella storia della F1 ci sono tanti piloti che se ne sono andati fatalmente. Ma pochi che sono così impressi nella nostra memoria e di cui continuiamo a ricordarci anno dopo anno. Pensiamo ad Ayrton Senna, per esempio, nel 2024 saranno 30 anni da quando ci ha lasciato.

Ma un posto speciale tra tutti i piloti deceduti ha sicuramente Gilles Villeneuve. È forse perché ha guidato per la Ferrari? È per i suoi sorpassi mozzafiato, la sua onestà o il suo desiderio di eccellere in ogni momento della sua vita? Noi non lo sappiamo. Ma non passa anno che non si pensi al pilota canadese, soprattutto in questo giorno.

È successo tutto in questo punto del Circuit Zolder. Il destino ha colpito, forse un malinteso, chissà. Il Ferrari Fans Club di Genk, recentemente fondato, ha preso l'iniziativa di organizzare un momento commemorativo in questo luogo. Ogni anno per 25 anni successivi ed in seguito con intervalli. Ma il pensiero è rimasto intatto. Gilles vive ancora nei nostri cuori o come si dice così magicamente in Italia: HO LA FEBBRE DI VILLENEUVE.

L'anno scorso, durante la 40° commemorazione, ci ha fatto visita un gruppo italiano di fan di Gilles diciamo degli iriducibili. Questo mi ha portato in contatto con l'artista modenese Alessandro Rasponi. Un giovane artista che ha un debole per il pilota brasiliano Ayrton Senna. Era troppo giovane per sapere qualcosa su Gilles. Ma gradualmente è stato ispirato dalla passione per Gilles. Durante il nostro incontro della scorsa estate, è rimasto così colpito da ciò che avevamo fatto qui in Belgio per il pilota della Ferrari. Ha deciso di regalarci un busto di Gilles Villeneuve che ha realizzato lui stesso. Se mai andate in gita a Modena, una statua identica è nel Parco Enzo Ferrari, tra Nuvolari, Ascari, Schumacher, anch'essi realizzati da Alessandro Rasponi.

Quando sono tornato, ho deciso, insieme all'attuale Direttivo dello Scuderia Ferrari Club Genk – Belgium, di far collocare questo busto presso la lapide commemorativa di Gilles che è stata inaugurata a suo tempo nel 2002. Ed è questo busto di Gilles che stiamo ora per inaugurare.

Prima di svelare il busto, voglio a nome del nostro Direttivo, ringraziare tutti per la vostra presenza, in particolare i responsabili del Circuito di Zolder e sicuramente la delegazione italiana qui presente guidata da Alessandro Troiani (che ha scritto 2 bellissimi libri dei suoi viaggi a Zolder) e l'artista Alessandro Rasponi.

Grazie a tutti. Eviva Gilles, Forza Ferrari

_______________________________________________________________________

Genk, May 8, 2023

May 8, 1982 – May 8, 2023: 41 years later, Gilles still lives in our thoughts. (a bit of Modena to Zolder)

In F1 history there are plenty of pilots who have passed through the fate. But few that are so etched in our memory and of which we continue to remember year after year. We think for example of Ayrton Senna, among others, in 2024 it will be 30 years since he left us.

But a special place of all the deceased pilots, certainly has Gilles Villeneuve. Is it because he drove for Ferrari? Is it for his breath-taking overtaking, his honesty or his desire to excel in every moment of his life? We do not know. But not a year goes by that we don't think about the Canadian pilot, especially on this day.

It all happened on this spot of the Circuit Zolder. Fate struck, a misunderstanding perhaps, who knows. The at that time recently founded Ferrari Fans Club from Genk took the initiative to hold a memorial moment at this location. Annually for 25 years, then at intervals. But the thought remained untouched. Gilles still lives in our hearts or as they say so beautifully in Italy: I HAVE THE VILLENEUVE FEVER.

Last year, during the 40th commemoration, an Italian group of Gilles fans from the very beginning visited us. This brought me into contact with the artist Alessandro Rasponi from Modena. A young artist who has a weakness for the Brazilian pilot Ayrton Senna. He was too young to record anything about Gilles. But gradually he was also inspired by the passion for Gilles. During our meeting last summer, he was so impressed with what we had achieved here in Belgium for the Ferrari driver. He decided to give us a bust of Gilles Villeneuve that he realized. If you ever go on a trip to Modena, an identical statue is in the Park Enzo Ferrari, between Nuvolari, Ascari, Schumacher, also all made by Rasponi.

When I returned, I decided together with the current board of Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium to have the statue placed at the memorial stone of Gilles that was inaugurated in 2002. And it is that image of Gilles that we are about to reveal.

Before we continue, on behalf of our Board, I would like to thank everyone for your presence, in particular those in charge of the Zolder Circuit and certainly the Italian delegation present here under the leadership of Alessandro Troiani (who has written 2 wonderful books about his travels to Zolder) and the artist Alessandro Rasponi.

Thanks everyone. Eviva Gilles, Forza Ferrari

Wordt lid van Scuderia Ferrari Club Genk

Wil je lid worden van de Scuderia Ferrari Club Genk en mee genieten van de sfeer, de evenementen en de voordelen?
Vul dan even uw gegevens in op de pagina "lid worden" en wij contacteren u zo snel mogelijk!

Lid worden →

Wordt lid van onze community